ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Výskyt vší v dětském kolektivu

 V dětských kolektivech se občas potýkáme s výskytem vší. Dovolte, abychom Vám přinesli několik informací k danému problému.

Nejprve je třeba konstatovat, že pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče. Pedagogičtí pracovníci mohou pouze působit preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou. Proto při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  01. 03. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Několik informací pro rodiče budoucích prváčků

Po skončení zápisů jsme zahájili proces udělování odkladů povinné školní docházky. K dnešnímu dni jsme obdrželi 15 žádostí. Jedna byla kompletní, obsahovala obě požadovaná doporučení, proto mohlo být řízení uzavřeno. V ostatních případech jsme řízení o udělení odkladu přerušili do doby doložení obou příloh, nejpozději do 31. 5. 2016. Pokud patříte mezi rodiče, kteří podali žádost o odklad povinné školní docházky, dostali jste od nás dopis, kde Vám přerušení řízení dáváme na vědomí (pro Vás z toho žádná změna ani povinnost nevyplývá).

Rozhodnete-li se po konzultaci ve školce, v PPP nebo u Vašeho dětského lékaře, že byste ještě také chtěli o odklad požádat, podejte prosím žádost. Formulář je k dispozici ve škole. Samozřejmě ho nemusíte použít, žádost může být napsaná i jinou formou, jen musí obsahovat všechny potřebné údaje.

Pokud Vaše dítě v září do školy nastoupí, mohlo by Vás zajímat, že se velmi pěkně rozjely i kurzy předškoláků. Letos jsou zcela naplněné. Jsme rádi, že jste využili nabídku na usnadnění přestupu dětí ze školky do školy. Kurzy realizujeme i díky finanční pomoci a spoluúčasti města Bruntál.

Nejčastěji se ale ptáte na počty otevíraných tříd. Nyní je jasné, že v září otevřeme tři první třídy. Pokud se počet odkladů nezvýší (to je ale málo pravděpodobné, každý rok jich oproti zápisu několik přibude), bude průměrný počet prváčků  asi 25 na třídu. 

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  29. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

V Bruntále dne 09.02.2016


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

 

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, zastoupená ředitelkou školy PhDr. Marcelou Žákovou, rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění v řízení o žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Bruntál, Jesenická 10 uchazečů s tímto registračním číslem:

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 09.02.2016 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 09.02.2016 na webových stránkách školy www.1zsbr.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

 

PhDr. Žáková Marcela

                                                                                ředitelka školy            

 

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  09. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Výsledky zápisu do 1. ročníku

Dne 5. a 6. 2. 2016 se na naší škole uskutečnil zápis do prvního ročníku. Jeho výsledky jsou pro nás velmi příznivé.

Zápis proběhl v krásně nachystaných třídách plných drobných dárečků dodaných sponzory, Spolkem přátel školy a hlavně vyrobených našimi žáky a jejich učiteli. Děkuji všem, jejichž zásluhou strávili naši budoucí prváčci ve škole příjemné odpoledne.

Zápis prokázal, že o naši školu je v Bruntále a okolí zájem. Přijali jsme 94 žádosti a po poradě ředitelů škol zřizovaných městem Bruntál jsme schopni všem žádostem o přijetí vyhovět. Rozhodnutí o přijetí se seznamem číselných kódů, pod nimiž byli noví žáci zapsáni, najdete na těchto stránkách a ve vitrině před školou.

Po udělení odkladů povinné školní docházky počítáme s otevřením tří poměrně početných prvních tříd. Vzhledem k naplněné kapacitě školy a k probíhajícím jednáním o přijetí žáků z okolních obcí do 6. ročníku také sdělujeme, že už žádné nové prváčky ani žáky, kteří by chtěli např. přestoupit z jiné školy do ostatních ročníků, nemůžeme přijmout.

Na závěr ještě jednou děkuji všem zaměstnancům za jejich zásluhy na dobrém jméně školy, všem rodičům, že s námi chtějí spolupracovat a svěřili nám výchovu svých dětí. Přeji nám všem, ať se nám práce daří a ať jsou naši žáci vzdělaní vychovaní , zvídaví a spokojení.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  09. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

Pokud jste se rozhodli, že zapíšete své dítě na naši školu, dovolte sdělit Vám několik důležitých informací.

Nejdříve je třeba si uvědomit, jaké věkové kategorie dětí se zápis týká.

Zápisu se povinně účastní děti, které do 31. 8. 2016 dovrší věk 6 let, a děti, které byly zapsány k povinné školní docházce vloni, ale byl jim udělen odklad této povinnosti.

K plnění povinné školní docházky mohou být přijaty na Vaši žádost i děti mladší, pokud jsou přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

K zápisu se můžete dostavit s dítětem, které dosáhne 6 let do 31. 12. 2016, tedy v intervalu od 1. 9. do 31. 12. 2016. Tyto děti potřebují doporučující stanovisko PPP (pedagogicko-psychologická poradna).

Pokud hodláte zapsat dítě, které dosáhne věku 6 let v období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017, potřebujete nejen doporučující stanovisko PPP, ale i doporučení odborného (dětského) lékaře. Tato doporučení jsou součástí žádosti o přijetí.

Všechny důležité okolnosti týkající se zahájení povinné školní docházky upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Jak budete postupovat?

K zápisu přijďte prosím spolu s dítětem ve stanoveném čase (pátek 5. 2. od 14:00 do 17:00, sobota 6. 2. od 8:00 do 11:00) S sebou vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Samotný zápis proběhne ve třídách na 2. patře 1. stupně (navedeme vás šipkami a cedulemi).

Při absolvování zápisu obdržíte přímo ve třídě formulář žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. S vyplněnou žádostí se dostavíte do kanceláře školy, kde bude Vaše žádost zaevidována. Přidělené evidenční číslo bude zároveň registračním číslem, pod nímž oznámíme rozhodnutí o přijetí na seznamu, který bude nejpozději do 15. 2. 2016 zveřejněn na webových stránkách školy a ve vitríně před školou. Vyvěšen bude po dobu 15 dnů.

Po nabytí právní moci je pro nás toto rozhodnutí závazné a vaše dítě má právní nárok stát se od začátku školního roku 2016/17 žákem naší školy.

Chcete-li, aby vaše dítě nastoupilo do 1. třídy až za rok, požádáte o odložení povinné školní docházky. Ze zákona pro vás vyplývají tyto povinnosti:

 1. Je nutné vyplnit žádost o odklad. Její tiskopis bude u zápisu k dispozici.
 2. I tuto žádost si necháte zaregistrovat v kanceláři školy ihned po ukončení zápisu.
 3. Do školy doručíte posudek z příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře, tedy Vašeho dětského lékaře.
 4. Tato doporučení jste povinni škole doložit nejpozději do 31. 5. 2016. 
 5. Na základě žádosti a obou doporučení rozhodne ředitelka školy podle §37 odst. 1 školského zákona o odložení začátku povinné školní docházky. Toto rozhodnutí obdržíte písemně.

Nejste-li si v této chvíli jisti, zda budete žádat odklad, požádejte o běžné přijetí k základnímu vzdělávání a do 31. 5. 2016 máte čas rozhodnout se a doručit škole žádost o odložení povinné školní docházky spolu s oběma kladnými doporučeními. V tomto případě nemusíte použít náš formulář žádosti, ale Vaše vlastní žádost musí obsahovat všechny náležitosti tak, jak určuje § 45 správního řádu.

Zároveň Vás informujeme, že pokud se u Vašeho dítěte objeví určitá školní nezralost až po nástupu do 1. třídy, může ředitelka školy po dohodě s Vámi začátek školní docházky odložit na následující školní rok v průběhu celého 1. pololetí 1. třídy. Toto je ale velmi vážný akt, kterému je lepší předejít uvážlivým rozhodováním při samotném zápisu.

Na závěr ještě důležité upozornění:

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) obsahuje i úpravu jednání zákonných zástupců (rodičů) za nezletilé dítě.

Volba školy paří mezi významné skutečnosti, na nichž by se měli shodnout oba rodiče. Za dítě obvykle jedná jen jeden z rodičů, a pokud škola o možných neshodách mezi rodiči neví, v dobré víře samozřejmě přijímá a respektuje žádosti o přijetí ke vzdělávání podepsané pouze jedním rodičem.

Pokud by však druhý rodič projevil s volbou školy v průběhu řízení o přijetí nesouhlas nebo bychom mohli existenci neshody mezi rodiči z určitých okolností dovodit (např. probíhá řízení před soudem o svěření dítěte do péče), je nutné doložit k pokračování řízení buď souhlas druhého rodiče, nebo rozhodnutí soudu. V takovém případě jsme povinni vyzvat rodiče, aby jednu z výše uvedených skutečností doložili. Bez splnění této podmínky nemůžeme v řízení o přijetí dál pokračovat.

Kritéria

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  25. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na besedu pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zveme na besedu, která se bude konat v jídelně naší školy ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 16:00 hodin.

Těší se na Vás vedení školy, výchovná poradkyně, školní psycholožka a pedagogové.

Pozvánka na besedu

  19. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Odkaz na informace o testování

Vážení rodiče, milí čvrťáci, šesťáci, osmáci a deváťáci,

jak již víte, naše škola má výjimečnou možnost, kterou nám poskytla společnost SCIO, zadat žákům pilotní testy. Mnoho vašich otázek k testování vám zodpoví informační list, který naleznete ZDE . Instrukce k testovaní s názvem Stonožka vám pomohou vyznat se v pokynech k testování on-line formou  a také si můžete vyzkoušet demotest. Přejeme vám úspěšné řešení testů.

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  02. 12. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na adventní koncert

Koncert (nejen) pro Barborky

 

Srdečně Vás zveme

na předvánoční koncert žáků naší školy, který se uskuteční

ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 16:00 hodin

ve velkém sále kina v Bruntále.

Vystoupí děti z dramatického souboru Jednička,

pěveckého sboru Písnička a flétnového kroužku.

 

Těšíme se na Vás!

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  26. 11. 2015
 Kategorie: Flétnový soubor Notička  Hlavní stránka  Jednička  Organizační informace  Písnička  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na shromáždění delegátů

Zveme všechny zvolené delegáty za jednotlivé třídy na shromáždění delegátů, které se uskuteční dne 22. 10. 2015 v 16:00 hodin ve sborovně Základní školy Bruntál, Jesenická 10. 

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  22. 10. 2015
 Kategorie: Organizační informace  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  K čtyřicátému výročí

V Deníku jste si dne 14. 10. mohli přečíst zajímavé povídání o výročí naší školy. Využíváme této příležitosti a přinášíme další upřesňující informace.

Nejde o výročí založení školy, ale o neméně významnou událost, o zahájení provozu v této školní budově. Poprvé do tříd na Jesenické ulici usedli žáci v září roku 1976, takže letos 1. 9. jsme otevřeli skutečně 40. školní sezónu.

Toto výročí si budeme připomínat v průběhu celého roku a všechny tradiční plánované akce se pokusíme udělat ještě lepší a slavnostnější, ať už půjde o Koncert nejen pro Barborky, Vánoční jarmark, setkání s bývalými kolegy, vydání knihy poezie, nastudování nové pohádky nebo zahradní slavnost aj.

Přejte spolu s námi naší škole mnoho dalších úspěšných let a zástupy spokojených dětí, rodičů a zaměstnanců.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  15. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR